Kodeks okoljskega obnašanja

Uvod

KODEKS OKOLJSKEGA OBNAŠANJA V MARINI velja za vse lastnike plovil, pooblaščene koristnike plovil in koristnike privezov ter za vse osebe, ki bivajo ali se iz katerih koli drugih razlogov gibljejo na območju marine.

Ravnanje z odpadki

Odmetavanje odpadkov s plovila v morje ali na obalo ni dovoljeno. Odpadke je treba zbirati ločeno v namensko postavljenih zabojnikih na ekoloških točkah.

Ravnanje z nevarnimi odpadki

Nevarne odpadke: odpadno olje, oljne filtre, nafto, zamaščene kalužne vode, baterije, embalažo barv in ostale nevarne odpadke odlagamo, le v za to določene posode v ekološkem otoku. Vsak izliv v morje ali v kanalizacijo je strogo prepovedan in kazniv.

Uporaba sanitarij

V času bivanja v marini je uporaba ladijskega WC-ja strogo prepovedana. Uporabljajo se izključno sanitarije nameščene na območju marine.

Racionalna poraba vode in elektrike

Po odhodu s plovila je potrebno obvezno izključiti električno in vodovodno napeljavo iz priključnih omaric. Na razvodni električni omarici se dovoljujejo le priključki z brezhibnimi električnimi kabli in z močjo, ki je dovoljena na vtičnici razvodne električne omarice. Priključek na vodovodno instalacijo se lahko vrši le z brezhibno cevjo, ki ima na kraju ventil za zapiranje.

Red in mir

Prepovedana so vsa hrupna dela in vse dejavnosti, ki lahko motijo mir in dobro počutje ostalih gostov ali obiskovalcev.

Obveščanje o onesnaževanjih

O opaženih onesnaženjih (nedovoljenih izlitjih v morje in na kopnem), nečistoči, neredu in drugih nespoštovanjih tega okoljskega kodeksa je vsakdo dolžan takoj obvestiti recepcijo ali dežurnega mornarja v marini (Ch. 17 – VHF).

Okoljsko osveščanje

Vsi uporabniki marine v Izoli spodbujamo prijatelje, druge lastnike in uporabnike plovil k aktivnemu odnosu do ohranjanja okolja in spoštovanja tega okoljskega kodeksa.

V Izoli, 1. 8. 2021

Porting d.o.o., upravitelj marine