Pravilnik o redu v Marini

 1. Ta pravilnik velja za vse lastnike plovil, pooblaščene koristnike plovil in koristnike privezov, ter osebe, ki bivajo ali se iz katerih koli drugih razlogov gibljejo na območju marine.
 2. Ob prihodu na plovilo se je vsakdo dolžan prijaviti v recepciji ter predložiti osebno izkaznico in plačati turistično takso, če prenoči na plovilu. Ob prihodu s plovilom v marino mora vsakdo, ki nima sklenjene Pogodbe o nastanitvi plovila v marini predložiti vpisni list plovila dežurnemu mornarju na pomolu.
 3. Na področju marine se lahko parkirajo osebna ali poltovorna oziroma tovorna vozila in prikolice, le na za to označenih površinah parkirišča skladno s prometnimi predpisi in navodilih osebja marine.
 4. Vsak prinos ali iznos opreme je potrebno prijaviti na “popisu opreme” v recepciji marine.
 5. V času bivanja v marini je uporaba ladijskega WC-ja brez vgrajenega tanka črnih vod strogo prepovedana.
 6. Odpadno olje, nafta ali ostanki mastnih derivatov ali detergentov se lahko odlagajo, le v za to določene posode po navodilih upravitelja marine. Vsak izliv v morje je strogo prepovedan in kazniv. Povzročitelj je dolžan o dogodku takoj  obvestiti dežurno osebje.
 7. Na področju marine je prepovedano kuriti ogenj ali kako drugače ogrožati požarno varnost.
 8. Na vsakem plovilu mora lastnik plovila ali koristnik priveza razpolagati z brezhibno protipožarno opremo in sredstvi za gašenje požara.
 9. Vsi obiskovalci so se dolžni seznaniti z veljavnim Požarnim redom v marini oz. z njegovim Izvlečkom, ki je izobešen na oglasni deski.
 10. V marini ni dovoljeno glisiranje, kopanje, jadranje na deski, veslanje ali ribolov. Največja hitrost plovbe ne sme presegati 2 vozla.
 11. V akvatoriju marine je prepovedano sidranje.
 12. Po odhodu s plovila je potrebno obvezno izključiti električno in vodovodno napeljavo iz priključnih omaric.
 13. Na razvodni električni omarici se dovoljujejo le priključki z brezhibnimi električnimi kabli in z močjo, ki je dovoljena na vtičnici razvodne električne omarice.
 14. Priključek na vodovodno instalacijo se lahko vrši le z brezhibno cevjo, ki ima na kraju ventil za zapiranje.
 15. Pomožne čolne, surfe in drugo opremo ni dovoljeno imeti na pomolih, zelenicah ali v morju, ampak le v za to določenem prostoru.
 16. Plovilo je vedno potrebno privezati na način, ki je običajen v lukah navtičnega turizma, in po navodilih osebja marine.
 17. Vse vrvi, s katerimi je plovilo opremljeno, morajo biti kvalitetne in dovolj dolge za učinkovit in primeren ter pravilen privez plovila. Vrvi ne smejo ovirati plovbe drugih plovil oziroma privezov drugih plovil.
 18. Domače živali se lahko gibljejo na območju marine za čas, ki je potreben njihovemu vkrcavanju in izkrcavanju; psi morajo biti vodeni na vrvici in morajo nositi nagobčnik. Vodnik psa mora imeti pri sebi opremo za čiščenje pasjih iztrebkov.
 19. V marini ni dovoljeno obešanje perila.
 20. V marini ni dovoljeno postavljanje posebnih napisov ali oznak za prodajo brez odobritve upravitelja.
 21. Dela, ki se opravljajo na plovilu, ne smejo ovirati drugih gostov marine.
 22. S prihodom v marino se sprejme ta Pravilnik o redu in obnašanju v marini, ki je izobešen v recepciji in centralni oglasni deski v marini.
 23. Prepovedana so vsa hrupna dela in vse dejavnosti, ki lahko motijo mir in dobro počutje ostalih gostov ali obiskovalcev.
 24. Vse pripombe in reklamacije se posredujejo v recepciji marine oziroma se vpišejo v knjigo pritožb.
 25. Otroci morajo biti stalno v spremstvu odraslih.
 26. Na delovnem prostoru dvigal in ostale transportne opreme je prepovedano gibanje ali zadrževanje nepooblaščenim osebam.
 27. Brušenje podvodnega dela trupa je dovoljeno izključno s souporabo primernega sesalca.
 28. Uporaba lestev je na lastno odgovornost.
 29. Strogo je prepovedana vsakršna gospodarska, obrtna ali poklicna dejavnost, ki je upravitelj marine ni predhodno pismeno odobril.
 30. Za vsako vzdrževalno delo je potrebno pridobiti ključe plovila na recepciji marine in vstop na plovilo prijaviti dežurnemu mornarju na pomolu.
 31. Zaradi kršenja tega pravilnika lahko marina odpove gostoljubnost gostu marine ali odpove privez koristniku priveza.

 

VSEM OBISKOVALCEM IN GOSTOM ŽELIMO PRIJETNO IN UDOBNO BIVANJE V NAŠI MARINI!

V Izoli, 1.8.2021  

Porting d.o.o., upravitelj marine